Jaké druhy záchodů existují

Asi vás neudiví, že lidé vynalezli již spoustu systémů, které jim pomáhají s jejich každodenní potřebou. Ačkoliv jsou dnes nejrozšířenější splachovací záchody, tak potřebujeme i jiná řešení. Například do dopravních prostředků nebo na místa, kde není či nemůže být kanalizace ani čistička odpadních vod (ČOV). Druhým aspektem využití záchodů jsou aspekty ekologické. Ačkoliv je to obecně málo zřejmé, současný systém WC a ČOV není trvale udržitelným systémem. Je to dokonce palčivý problém, jehož určité dopady se čím dál intenzivněji řeší v odborné společnosti. Pro ekologii záchodů je vždy rozhodující, jakým způsobem se výkaly skladují po jejich vyprodukování, jak se transportují ke zpracování a především, jak se zpracovávají či likvidují.

Jaký klozet je pro vás nejlepší?

Hodnotíme komfort, vzhled, provozní náklady a ekologickou zátěž. Pokud hodnotíme pouze užitné pohodlí záchodů, tak u většiny lidí zvítězí splachovací záchod (WC). Ovšem z ekologického hlediska jsou absolutním vítězem záchody kompostovací (HC). V komfortu pro obsluhu vyhrávají splachovací záchody hlavně z důvodu pohodlnosti. Jenže chovat se ekologicky často znamená, dělat něco navíc a ne nic neřešit. I kompostovací záchody mají potenciál stát se z užitného hlediska pohodlné jako záchody splachovací. Toho už bylo dosaženo u kompostovacích záchodů, které obsluhují soukromé společnosti a samotný uživatel si už pouze užívá funkčního komfortu bez práce okolo. Je ale už i možné postavit zcela automatický kompostovací záchod. Komerčně se zatím nevyrábí, ale lze ho pořídit na objednávku. Zajímavým potenciálem kompostovacích záchodů není jen jejich obrovský ekologický prospěch. Je to i ekonomický potenciál. Celkově je systém HC uspornější ve srovnání s WC. Na místo cenných zdrojů, jako je voda na splachování, a následné energeticky i chemicky náročné čištění vod odpadních, kompostovací záchody často zpracovávají odpadní přírodní suroviny. To hlavní je ale v tom, že nevytváří žádné odpadní suroviny. Naopak výsledný produkt je ve formě bezpečného hnojiva, tedy potenciálně cennou komoditou. To je příjemná naděje změny od současného systému, který platí uživatelé formou vodného, stočného a ještě je dotován z peněz daňových poplatníků. 

Nejspíš vás zaujme, jaké systémy klozetu existují, tak alespoň ve stručném pojetí…

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Splachovací záchody - WC  

Dnes jsou známé a rozšířené

Je třeba si jen uvědomit, že wc není jen záchodová mísa, ale také rozsáhlá síť kanalizace a ČOV.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Výhody: 

- Jsou komfortní pro obsluhu

Eko nevýhody: 

- spotřeba vody asi 20-25m3 osoba/rok

- ve většině případů ztráta živin, která přináší nespočet problémů

- únik oxidu dusného, methanu a čpavku

- vypouštění dočišťovacích látek a mikropolutantů do povrchových vod.

další…

Užitné nevýhody: 

- nejsou mobilní, k provozu potřebují kanalizaci a ČOV

- náklady na vodné a stočné

ČLÁNEK: Kdy a proč začalo lidstvo budovat systém WC ? (Water Closet)

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Spalovací záchody

Používají se tam, kde není kanalizace ani zájem o ekologii. 

Funkce: Výkaly propadnou společně s vloženou papírovou vložkou do spalovací misky. Moč se odpaří.

Výhody: 

- nepotřebují kanalizaci ani jinou likvidaci výkalů

- jsou částečně mobilní při montáži do mobilních prostor typu tiny home atd. Je třeba je napojit na odtah spalin.

- jsou komfortní pro obsluhu

Eko nevýhody: 

- obrovská spotřeba elektřiny či plynu

- ztráta živin, která přináší nespočet problémů

- unikaji škodliviny do ovzduší, jako jsou těžké kovy a další

Užitné nevýhody: 

- vysoké provozní a pořizovací náklady (2 kg plynu + 12V el./16 použití = cca 150,-/ 16 = 9,40,-/potřeba)

- Hlučný ventilátor hučí ještě dlouho po vykonání potřeby.

- nejsou plně mobilní = je nutné je napojit na odtah spalin.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Chemické záchody

Používají je lidé, kteří nehledají ekologické aspekty záchodů a přitom hledají mobilní záchod. Dovolím si tvrdit, že z hlediska komfortu nejsou lepší než kompostovací záchody. 

Funkce: Nádoba v záchodě se napustí chemickým či lépe biologickým kapalným přípravkem. Ten zamezuje po určitou dobu vzniku zápachu. Po naplnění či konci funkčnosti přípravku se musí záchod vylít do kanalizace určené pro fekálie.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Výhody: 

- jsou mobilní, ale poměrně těžké

Eko nevýhody:

- ztráta živin, která přináší nespočet problémů

- únik oxidu dusného, methanu a čpavku

- vypouštění dočišťovacích látek a mikropolutantů do povrchových vod…

Užitné nevýhody:

- náklady na stočné

- nižší komfort skrz občasný zápach, pohled do záchodu a zpětné šplouchnutí odpadní kapaliny.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Mrazící záchody

Jsou vhodné pro oblasti, kde není možné zajistit kanalizaci ani jinou likvidaci výkalů. 

Funkce: Výkaly se jednoduše zmrazí v nádobě s vloženým sáčkem. Zmrzlý obsah se zpravidla převáží do jiných oblastí. Tam se může zpracovat ekologicky např.  kompostováním, nebo neekologicky v ČOV.

Výhody:

- jsou mobilní, pokud je dostupná elektřina (cca 1.5 kWh/den)

- nepotřebují napojení na kanalizaci, pouze následnou libovolnou likvidaci či recyklaci

Eko nevýhody: 

- spotřeba elektřiny cca 1.5 kWh/den

Užitné nevýhody:

- vysoké provozní a pořizovací náklady,

- potřeba napojení na elektrickou síť,

- hlučnost,

- spotřeba sáčků.

Další negativa či pozitiva dle zpracování výkalů. Výkaly se dají zpracovat jak ekologicky, tak neekologicky.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Podtlakové záchody – někdy nazývané vakuové

Používají se ve vlacích, letadlech nebo tam, kde není možné vybudovat kanalizaci s ČOV. 

Funkce: Výkaly se dopraví podtlakovým potrubím s malým množstvím vody do nádrže, ze které se pak přečerpávají k likvidaci v ČOV.

Výhody: 

- nepotřebují gravitační kanalizaci, znečišťují menší množství vody

- jsou relativně komfortní pro obsluhu

Eko nevýhody: 

- složitá, energeticky náročná technologie

- spotřeba vody

- ve většině případů ztráta živin, která přináší nespočet problémů

- únik oxidu dusného, methanu a čpavku

- vypouštění dočišťovacích látek a mikropolutantů do povrchových vod…

Užitné nevýhody:

- nejsou mobilní a vyžadují kanalizaci

- vysoké provozní a nákupní náklady

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Kadibudky– někdy nazývané latríny

Nejsou kompostovací, protože se nepřesypávají uhlíkatým materiálem a tím nedochází ke kompostování. Výkaly pak spíše anaerobně hnijí, při čemž často vzniká zápach (čpavek, metan, oxid dusný…) K výkalům v latrínách se dostává bez obtíží hmyz a může tak přenášet nemoci. Výkaly se mohou snadno vsakovat do povrchových a spodních vod.

Výhody: 

- cena/ svépomocná výroba

Eko nevýhody: 

- možná kontaminace vod

- zápach/únik emisí

- únik patogenů

Užitné nevýhody:

- pohled na výkaly

- často zápach

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Kompostovací záchody- někdy nazývané biologické, ekologické či tlející záchody

Náš podporovaný premiant. Pokud se správně obsluhuje, je zcela komfortní pro uživatele.

Funkce: Po použití se přesype uhlíkatým materiálem. Nejčastěji se používají dřevěné piliny. Zásyp zamezí anaerobnímu hnití, vytvoří biofiltr pojímající pachy a podpoří společně s výkaly mikrobiální rozvoj. Na správném složení a struktuře zásypu závisí funkce kompostovacích záchodů. Zasypáním výkalů je i zajištěn estetický vzhled. Výkaly se dále kompostují v kompostovacím boxu dle typu systému přímo u záchodu, nebo po vynesení na zahradním kompostu určeném pro výkaly. Při dosažení termofilních teplot po určitý čas jsou výkaly přeměněny na zdravotně nezávadný kompost plný živin pro růst vegetace či plodin. Kompost voní jako lesní půda a nedá se již považovat za výkaly.

Jaké druhy záchodů existují? ZÁCHODY

Výhody:

- Jsou mobilní v závislosti na systému separace a napojení ventilace pro odtah případného zápachu

- Nepotřebují napojení na kanalizaci, pouze následnou libovolnou likvidaci či recyklaci (venkovní kompost)

- Jsou zcela ekologické či přímo prospěšné pro životní prostředí:

1. Tvorba kompostu a následné zlepšování kvality půd.

2. Kompostovací toalety šetří pitnou vodu hned dvakrát. Poprvé tím, že ji nesmícháme s výkaly (asi 20-25m3 osoba/rok), a podruhé tím, že vytváříme humus, který tak vytváří funkční humózní půdu. Tak se zvyšuje zásak do spodních vod. Také se v podstatě eliminují chemické koktejly stříkané na polnosti. To snižuje kontaminaci spodních vod.

3. Zmenšuje tvorbu oxidu dusného z čističek odpadních vod (oxid dusný je pro atmosféru 300x škodlivější než CO2)

4. Snižuje množství dočišťovacích chemických látek vypouštěných do řek z čistíren odpadních vod(chlor…).

- Žádné náklady za vodné a stočné a případné vyprazdňování septiku či čištění odpadního potrubí.

- Pro pečovatele o staré či nemocné osoby, které používají mobilní záchod, je mnohem pohodlnější vyprazdňování mobilního záchodu se  systémem kompostovacích záchodů. 

- Nebudete mít u záchodu štětku a drbat s ní hnědé šmouhy.

- Nemusíte pak čekat, až se zas naplní nádržka s vodou. Tajná, ale běžná situace.

- U záchodu s větráčkem, nebudete cítit ani vlastní puch při vykonávání potřeby.

- Můžete si snadno vyrobit nebo nechat vyrobit vlastní originální design.

- Můžete do záchodu vhazovat domácí bioodpad a různý kompostovatelný materiál.

 

- Ne zcela ideální možnosti kompostovacích záchodů: 

- sebrané výkaly se mohou využívat pro výrobu bioplynu.

- Palivo na topení (po vysušení).

- Výroba elektřiny spalováním suchých výkalů nebo bioplynu.

- Řízené krmení pro hmyz, kterým je pak krmena třeba drůbež.

- Produkce vodíku z moči. Moč obsahuje více molekul vodíku než voda a je v ní méně úzce vázána na jiné atomy.

Eko nevýhody:

- Při špatných nebo nedbalých podmínkách kompostovacího procesu může vznikat oxid dusný, metan i čpavek

Užitné nevýhody: 

- Shánění zásypových materiálů pro zasypávání výkalů, cca 1litr/os/den.

- Je třeba chápat alespoň základy o kompostování. Mimo užití automatických kompostovacích záchodů či záchodů, které obsluhuje proškolená objednaná obsluha.

- Musíte se starat dle typu záchodu jednou týdně či jednou ročně o kompost.

- U většiny typů musíte ručně zasypat výkaly a ne jen zmáčknout páčku splachovadla.