Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Biobobo s.r.o., se sídlem Dukelská 367, Holice 534 01, IČO 193 95 221, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 51321 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, e-mail nemec@biobobo.cz, telefonní číslo 778 476 680 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách biobobo.cz. 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde [https://biobobo.cz/obchodni-podminky/]     .

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („Webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

  4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 

  5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

  6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

  7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

  8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

  9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

 2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ 

  1. Koupě Zboží je možná zejména přes Webové rozhraní E-shopu.

  2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce, budeme tedy považovat za správné a pravdivé. 

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž své náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. 

  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

  4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Odesláním objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 

  5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Následně Vám zašleme e-mail, kterým Objednávku z Naší strany závazně akceptujeme - teprve tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

  6. V případě, že vznesete požadavky na individuální úpravu Zboží, budeme Vás kontaktovat ohledně toho, zda jsme schopni Vašem požadavkům vyhovět, jaký vliv by takové požadavky měly na Cenu a na Cenu za dopravu a jaký je odhadovaný termín na zhotovení a dodání takového zboží. Smlouva je v takovém případě uzavřena v okamžiku, kdy si oboustranně odsouhlasíme dané podmínky.  

  7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku akceptovat. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není ve Vámi požadovaném počtu kusů dostupné. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

  8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra či je uvedená jiná měna.

  9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  10. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu. 

  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. 

  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. 

  4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

  5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu se uplatní Cena uvedená ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

  2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 

  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést, nedohodneme-li se individuálně jinak, následujícími způsoby:

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci akceptace Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy. 

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

   

  1. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení uzavření smlouvy s uvedením data spaltnosti a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.

  2. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem či bankovní kartou je Celková cena zaplacena připsáním částky na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku, kdy se platba dostane do Naší dispozice .

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI    

  1. Nebude-li ujednáno jinak, Zboží které máme běžně skladem běžně doruřujeme do 10 pracovních dní. U zboží, které není skladem, vás budeme informovat o předpokládaném termínu dodání po obdržení vaší objednávky. 

   1. Osobní odběr na adrese: Zahradní 315, 539 52 Trhová Kamenice

   2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, pokud tomu umožní rozměry a váha zásilky. 

   3. Doručení prostřednictvím dopravních společností DPD, GLS, Toptrans, nadrozměrné zásilky pouze prostřednictvím Toptrans.

  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské Republiky. Do jiných států pouze po individuální domluvě. 

  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v akceptaci Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 

  4. Po převzetí Zboží od dopravce nebo výdejního místa je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. 

  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, a dále právo Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 100,- Kč denně. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, nárok na vzniklou úplatu za uskladnění Zboží a případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla - ve všech případech máme právo tyto Naše nároky vůči Vám započíst vůči Naší povinnosti vrátit Vám Cenu

  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 7 dnů od doručení e-mailu.

  7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením Zboží.

  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme Vás informovat o očekávané době jeho dodání a v případě změny o nově očekávané době dodání, nebo o tom, že nebude možné Zboží dodat.

 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

   2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

  2. Dále Vám odpovídáme za to, že Zboží vedle ujednaných vlastností:

   1. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

   2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 

   3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a 

   4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

  3. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117, a v případě spotřebitele též § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 

  5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

   2. na odstranění vady opravou Zboží,

  6. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

  7. Dále máte právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy, jestliže:

   1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; 

   2. se vada projeví opakovaně, 

   3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo 

   4. je z Našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

  8. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

  9. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami nebo ji způsobila třetí osoba, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

  10. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

  11. Zboží u něhož uplatňujete odpovědnost za vady, nám musí být  odevzdáno v čístém stavu, a to spolu s uhrazeným poštovným a náležitým dokladem o koupi.
  12. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

   1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

   2. co je obsahem reklamace; 

   3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

   4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

  13. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

  14. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

  15. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

  16. V případě, že jste spotřebitel, máte právo vytknout vadu, která se na Zboží projeví, v době dvou let od jeho převzetí. 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena, a dále ze zákonných důvodů.

 2. V případě, že jste spotřebitel, tedy fyzická osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. 

 3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Nám  (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek. V takovém případě Vám bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdíme jeho přijetí.

 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku, zejména pak v případě dodávky Zboží vyrobeného podle Vašich požadavků nebo přizpůsobeného Vašim osobním potřebám, a dále pak v případě neodkladné opravy nebo údržby, která má být provedena v místě Vámi určeném na Vaši výslovnou žádost.

 5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

 6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám (výše nákladů spojených s vrácením Zboží vyplývá z aktuálních přepravních podmínek dopravních společností uvedených v čl. 6.1 písm. c) Smlouvy). Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

 7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

 8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu snížené hodnoty Zboží započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

 9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

 1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy majce@biobobo.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Česká obchodní inspekce já zároveň orgánem státního dozoru a lze se na ni obracet i se stížnostmi.

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.

 2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

 3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

 4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci.  Pokud by v důsledku vyšší moci mělo dojít k prodlení s řádným dodáním Zboží delším než 10 dní, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

 5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky včetně akceptace Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky, akceptaci Objednávky a Podmínky uložit.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 12/2/2024Příloha č.1